1dong-19761dong-1976
78 - 94 руб

VIỆT NAM 1976 1 ÐÔNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Страна:Вьетнам
Тип:Обиходные монеты
Серия:Социалистическая Республика
Номинал:1 донг
Год:1976
Материал:Алюминий
Диаметр:26 mm
Толщина:2.4 mm
Масса:2.8 g
Социалистическая Республика

200 донгов 2003
54 руб

500 донгов 2003
56 руб

1000 донгов 2003
37 руб

2000 донгов 2003
58 руб

5000 донгов 2003
102 руб

1 хао 1976
54 руб

2 хао 1976
110 руб

5 хао 1976
112 руб

1 донг 1976
78 руб